Branches

Mumbai

Mr. Uttam Kumar Saha
Executive Vice President

Phone No: 022- 22693314
Email: uttam.saha@pnbgilts.com

Mr. Prasad Deshpande
Vice President

Phone No: 022- 22614823
Email: p.deshpande@pnbgilts.com

Chennai

Mr. V.Sethuraman
Assistant Vice President

Phone No: 044-25331750
Email: v.sethuraman@pnbgilts.com

Ahmadabad

Mr. D.V. Parmar
Vice President

Phone No. 079-27544245
Email: d.parmar@pnbgilts.com